Assessorament Econòmic, Financer i Mercantil

Plans de Negoci. Informes per a la planificació financera a mig i llarg termini, pressupostos de capital, plans de tresoreria i estats financers provisionals.

Anàlisi de rendibilitat, càlculs de llindars de rendibilitat, del grup i per punts de vendes o centres de cost.

Informes de control pressupostari i tresoreria de sucursals i unitats de negoci autònomes.

Informes de valoració d’empreses i negocis.

Auditories internes. Revisió de processos administratius i proposta de procediments per a la millora de la qualitat del treball administratiu i el control de la direcció.

Assessorament general de dret mercantil, operacions societàries de constitució, fusions, escissions, separació de socis, modificacions d’estatuts, nomenament i atenció dels auditors de comptes. Secretaria en juntes de socis. Legalització de llibres de comptabilitat i tramitació de Dipòsits de Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Valoració financera i aspectes comercials en contractes mercantils: préstecs, pòlisses de crèdit o descompte, leasings, factorings, confimings, assegurances de caució, arrendaments, compravendes. Contractes privats o en escriptures públiques, Compravendes internacionals, importacions i exportacions, Assegurances de crèdit.

Peritatges judicials.