Assessorament Econòmic Financer, Comptabilitat i Mercantil

Assessorament comptable general . Tancaments comptables de l’exercici , revisió de saldos , taules d’amortització d’actiu fix , tancaments fiscals d’Impost de Societats i IVA .

Realització de la comptabilitat . Registre d’ingressos i despeses , cobraments i pagaments , conciliacions bancàries . Manteniment del llibre diari de comptabilitat , emissió de llibres de comptabilitat i Comptes Anuals . Control de la cartera de cobraments i pagaments a curt termini , detall de venciments per a la gestió financera a curt termini .

Informes per a la planificació financera a mitjà i llarg termini , pressupostos de capital , plans de tresoreria i estats financers previsionals .

Anàlisi de rendibilitat , organització comptable per a la comptabilitat de costos , càlculs de punts morts o llindars de rendibilitat , del grup i per punts de vendes o centres de cost .

Auditories internes . Revisió de processos administratius i proposta de procediments per a la millora de la qualitat del treball administratiu i el control de la direcció .

Legalització de llibres de comptabilitat i tramitació de dipòsits de comptes anuals al Registre Mercantil .

Assessorament general de dret mercantil , operacions societàries de constitució , fusions , escissions , separació de socis , modificacions d’estatuts , nomenament i atenció dels auditors de comptes . Secretària en juntes de socis .

Valoració financera i aspectes comercials en contractes mercantils : préstecs , pòlisses de crèdit o descompte , leasings , factorings , confimings , assegurances de caució , arrendaments , compravendes . Contractes privats o en escriptures públiques , Compravendes internacionals , importacions i exportacions, Assegurances de crèdit .