Serveis d’Assessoria Fiscal I Gestió Tributària

Planificació fiscal , Assessorament general d’obligacions i drets en matèria tributària.

Proposició de procediments administratius necessaris per a compliment de la legislació tributària, Preparació i presentació de les declaracions tributàries periòdiques obligatòries : declaració anual i pagaments fraccionats de l’Impost de Societats , IVA , pagaments a compte d’IRPF , declaració informativa d’operacions intracomunitàries , declaració anual d’operacions. amb tercers , Impostos de la Renda de No residents , declaració de Béns a l’Estranger etc…

Emplenat i presentació de qualsevol declaració per a la modificació de les dades en el cens d’Hisenda així com altes , baixes i modificacions en l’Impost Activitats Econòmiques.

Impostos d’ transimisiones , successions i donacions . Plusvàlues Municipals .
Atenció a requeriments i peticions de col.laboració per part de la Hisenda Pública .

Càlcul de les amortitzacions d’elements de l’ actiu immobilitzat i seients de tancament per al càlcul del resultat fiscal a partir del tancament comptable .

Representació davant inspeccions d’Hisenda.

Informes escrits o una visita personal , en aquest cas serà concertada amb la suficient antelació .

Redacció i presentació de Recursos Econòmics Administratius i Contenciós Administratius .