Assessoria Laboral

Assessorament general en matèria de dret laboral i Seguretat Social .

Redacció i legalització de contractes de traball.

Confecció de rebuts de salari dels empleats i butlletins de cotització d’assegurances socials . Altes de treballadors en la Empresa.

Tramitació de parts de baixa per IT.Cartas de final de contractes, liquidacions , quitances i certificats d’atur.

Emissió de les declaracions d’ingressos i resums anuals de retencions a compte d’IRPF , així com els certificats acreditatius de retencions practicades .

Generació de fitxers bancaris parell domiciliació de pagaments de nòmines. Domiciliació d’assegurances socials.

Representació i assistència jurídica a Actes de Conciliació en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Obertures de nous centres de treball . Altes i contractes de treball per a treballadors especials com , contractes d’alta direcció, empleats de llar, artistes, etc.

Representació de la societat davant la Inspecció de Treball . Tramitació de Recursos davant qualsevol òrgan de l’Administració laboral i de Seguretat Social.