Avís Legal

Identificació i raó social de l’empresa

Ademher Audir SLP amb CIF: B-60554797 i domicili a Barcelona, ​​c / Enric Granados, 114 2 1ª bis, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 27.040, Foli 206, Full B-112.212 és l’entitat titular de la present la pàgina web ademher.com

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic ademher@ademher.com

Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en el present lloc d’Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial diferent als usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé Ademher Audir SLP es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal als seus clients registrats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de Ademher Audir SLP o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del Portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d’Ademher Audir SLP o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de Ademher Audir SLP, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

Objecte del portal

La present pàgina ha estat dissenyada per Ademher Audir SLP. per facilitar informació sobre els serveis i altres activitats de l’empresa. La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal.

Ademher Audir SLP. es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

Exoneració de responsabilitat

Ademher Audir SLP no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els servicioseléctricos o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, Ademher Audir SLP no respondrà de les pàgines web a les que pugui remetre a través d’enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

Protecció de dades de caràcter personal

La informació rebuda per Ademher Audir SLP a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent. A l’efecte del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), Ademher Audir SLP informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporades en fitxers titularitat de Ademher Audir SLP amb la finalitat de gestionar el present Portal d’Internet.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, i per a qualsevol aclariment, el titular de les dades pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Ademher Audir SLP, Ref. Protecció de dades, indicant la petició o dret que exercita , una còpia del seu DNI o document vàlid que acrediti la seva identitat i domicili a efectes de notificacions oa l’adreça de correu electrònic ademher@ademher.com, posant en l’assumpte de l’e-mail, Ref. Protecció de dades, adjuntant una còpia del DNI o document vàlid d’identitat.

Ademher Audir SLP declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

En cas de qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a ademher@ademher.com.