Serveis Comptables

Comptabilitat d’autònoms, professionals, societats mercantils, cooperatives i associacions.

Realització de comptabilitats. Manteniment del llibre diari, registre de factures d’ingressos i despeses, cobraments i pagaments, conciliacions bancàries, emissió de llibres de comptabilitat.

Assessorament comptable general. Tancaments comptables de l’exercici, revisió de saldos, taules d’amortització d’actiu fix, tancaments fiscals d’Impost de Societats i IVA. Preparació dels Comptes Anuals.

Control de cartera de cobraments i pagaments a curt termini, detall de venciments per a la gestió financera a curt termini.